เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อควรรู้


เอกสาร รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
คู่มือแนะนำการจัดทำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) Download
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 Download
แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา Download
คำแนะนำการเขียนชื่อและคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชา 0XXXXX9X Download
เกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณภาพผลงานฯ (ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์) และค่าน้ำหนักของผลงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด Download
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง Link
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์/คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม Link
เอกสาร รายละเอียด
การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในโครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (เพิ่มเติม)
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 2 และการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 Download
สรุปคุณวุฒิ/คุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 Download
การพิมพ์ มคอ.2 ข้อ 3.2 อาจารย์ Download
คำแนะนำการพิมพ์ มคอ.2 (เพิ่มเติม) จากคู่มือของสำนักบริหารการศึกษา มก. Download
แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ Download
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม Download