ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สำหรับนิสิตปัจจุบัน Link
สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ในกรณีที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยในการสำเร็จการศึกษานั้น ได้ใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์
ในวารสารมาประกอบการสำเร็จการศึกษา (ได้รับการตอบรับแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร) เมื่อผลงานของท่าน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัย
ดังรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้
Link
การส่งเอกสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบก่อนสำเร็จการศึกษา Link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9428445-50 ต่อ 234