คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. รศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี (ผู้แทนคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กรรมการ
3. ศ. ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4. รศ. ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5. รศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6. รศ. ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
7. รศ. ดร.ณัฏฐ พิชกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
8. รศ. ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ คณะเกษตร กรรมการ
9. ผศ. ดร.บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน กรรมการ
10. ผศ. น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ
11. ผศ. ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
12. ผศ. ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
13. ผศ. ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร คณะประมง กรรมการ
14. รศ. ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
15. ผศ. ดร.รัชนี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์ กรรมการ
16. ผศ. ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
17. รศ. ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
18. รศ. ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
19. ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
20. ผศ. ดร.สังคม ศรีสมพร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
21. รศ. ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
22. ผศ. ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กรรมการ
23. ผศ. ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
24. ผศ. ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการ
25. รศ. ดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ
26. ผศ. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
27. ผศ. ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กรรมการ
28. รศ. ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
29. ผศ. ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
30. อ. ดร.สุธิดา สัตยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
31. ผศ. ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
32. รศ. น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
33. ผศ. ดร.อรอนงค์ ผิวนิล คณะสิ่งแวดล้อม กรรมการ
34. ผศ. ดร.พัสกร องอาจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ
35. ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
36. อ. ดร.ดนุพล แสงนาค คณะอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ
37. ผศ. ดร.มณฑล ชานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ กรรมการ