คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต
ขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (ผู้แทนคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กรรมการ
3. ศ. ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4. ศ. ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5. รศ. ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6. ผศ. ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร กรรมการ
7. ผศ. ดร.บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กำแพงแสน กรรมการ
8. ผศ. น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ
9. ผศ. ดร.เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
10. ผศ. ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
11. ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง กรรมการ
12. ผศ. ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
13. ผศ. ดร.รัชนี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์ กรรมการ
14. อ. ดร.จุมพฏ บริราช คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15. ผศ. ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
16. อ. ดร.ไพลิน เผือกประคอง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
17. ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
18. รศ. ดร.วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
19. ผศ. ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กรรมการ
20. ผศ. ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
21. ผศ. ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ
22. ผศ. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
23. ผศ. ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กรรมการ
24. รศ. ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
25. อ. ดร.สุธิดา สัตยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
26. ผศ. ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
27. ผศ. สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
28. ผศ. ดร.อรอนงค์ ผิวนิล คณะสิ่งแวดล้อม กรรมการ
29. ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
30. อ. ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ชานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ กรรมการ