คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. รศ. ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต
ขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (ผู้แทนคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
กรรมการ
3. ศ. ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4. ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5. ศ. ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6. รศ. ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
7. ผศ. ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร กรรมการ
8. ผศ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม คณะเกษตร กำแพงแสน กรรมการ
9. ผศ. น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ
10. ผศ. ดร.เกรียงไกร พัทยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
11. ผศ. ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ
12. ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ คณะประมง กรรมการ
13. อ. ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
14. ผศ. ดร.พิชิต สมบูรณ์ คณะวนศาสตร์ กรรมการ
15. อ. ดร.จุมพฏ บริราช คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
16. ผศ. ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
17. ผศ. ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กรรมการ
18. ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
19. รศ. ดร.วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
20. ผศ. ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กรรมการ
21. ผศ. ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ
22. ผศ. ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ
23. ผศ. ดร.ทรงชัย อักษรคิด คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ
24. อ. ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กรรมการ
25. รศ. ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
26. อ. ดร.สุธิดา สัตยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ
27. ผศ. ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์ กรรมการ
28. ผศ. สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ
29. ผศ. ดร.อรอนงค์ ผิวนิล คณะสิ่งแวดล้อม กรรมการ
30. ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ