อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


เอกสาร รายละเอียด
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาเอก
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต