อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ภาคต้น 2567 เป็นต้นไป
ภาคต้น 2551 เป็นต้นไป
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ตั้งแต่ปี 2551 – 2566