บัณฑิตวิทยาลัย

towerสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้เปิดหลักสูตรปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
ทางด้านกสิกรรมและสัตวบาล ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล
และในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท
อีก 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์

จากการขยายตัวของการศึกษาขั้นบัณฑิตเป็นอย่างมาก
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับและร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธาน และ ดร.สง่า สรรพศรี
(ตำแหน่งขณะนั้น) เป็นเลขานุการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สง่า สรรพศรี อาจารย์เอกคณะวนศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์บุญธรรม จิตต์อนันต์ อาจารย์โท คณะเกษตร ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

งานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในคณะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยา
ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก

เมื่อเริ่มก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสำนักงานอยู่ที่หอประชุมใหญ่ ต่อมาใน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้ย้ายสำนักงาน
ไปยังตึก 3 (ตึกบรรเจิด คติการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ขออนุมัติการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ สูง 9 ชั้น เป็นผลสำเร็จ โดยใช้งบประมาณ
48 ล้านบาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2546 และเปิดให้บริการนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป
นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้

1

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 – 30 เมษายน พ.ศ. 2512

2

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2513

3

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ

9 ธันวาคม พ.ศ. 2513 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

5

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อุปดิสสกุล

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2539

6

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

7

ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

8

รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

9

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

11

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

10

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

10

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน

การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีการการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อเป็นส่วนกลางในการจัดการการศึกษาขั้นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. เพื่อยกระดับการศึกษาของอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ
  3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ
  4. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อม ด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีทางสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติและของประชาคมโลก

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย

สนับสนุนและขับเคลื่อนงานระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย

พันธกิจที่สอดคล้องตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
(Global & Frontier Research)

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสทำงาน/เรียน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตสำนึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม

chart4-th
เส้นทึบหน้าโครงสร้าง

โครงสร้างส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

เส้นประหน้าโครงสร้าง

โครงสร้างส่วนงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสาร รายละเอียด
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550