ผู้บริหารและบุคลากร

ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต
งานมาตรฐานการศึกษา
งานสารสนเทศ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา