บุคลากร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต
งานมาตรฐานการศึกษา
งานสารสนเทศ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา