การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เอกสาร รายละเอียด
เอกสาร รายละเอียด
การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS.01) สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 Download
การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS.03) สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
Download
เอกสาร รายละเอียด
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559-2560 Download
การเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 – 2565
มติสภา มก. เรื่องนโยบายการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน