การพิมพ์วิทยานิพนธ์

คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2553

เอกสาร รายละเอียด
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ หน้า 1 – 13
บทที่ 2 องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หน้า 14 – 21
บทที่ 3 การอ้างอิง หน้า 22 – 59
บทที่ 4 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ หน้า 60 – 69
ภาคผนวก หน้า 70 – 152
รวมคู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ ปี 2553

คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์สังคม ปี 2553

เอกสาร รายละเอียด
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติ หน้า 1 – 10
บทที่ 2 องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ หน้า 11 – 17
บทที่ 3 การอ้างอิง หน้า 18 – 35
บทที่ 4 การเขียนรายการเอกสารและสิ่งอ้างอิง หน้า 36 – 64
บทที่ 5 การพิมพ์วิทยานิพนธ์ หน้า 65 – 71
ภาคผนวก หน้า72 – 123
รวมคู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์สังคม ปี 2553
เอกสาร รายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ Download
เอกสารประกอบการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์สังคม Download
เอกสาร รายละเอียด
การส่งคำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องขอตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (วพ.01/TH.01) Download
คำร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (วพ.02-1/TH.02-1) Download
ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560
ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา
ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559
เอกสาร รายละเอียด
การพิมพ์วิทยานิพนธ์และใบรับรองวิทยานิพนธ์
การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำ เผยแพร่ และจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้นิสิต