หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Dual/Double/Joint Degree Programs

เอกสาร รายละเอียด
รายละเอียดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Dual/Double/Joint Degree Programs Download
Information Dual/Double/Joint Degree Programs Download
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Dual/Double/Joint Degree Programs Download
เอกสาร รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียด “บันทึกข้อตกลง” (Memorandum of Agreement) หรือจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ระหว่างสถาบัน Download
ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำ “ข้อตกลงการเรียนรู้ของนิสิตรายบุคคล (Learning Agreement)” Download

กิจกรรม Dual/Double/Joint Degree Programs


การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่าง OUC และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted on 07/09/2023

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก International Division, University of Pisa ประเทศอิตาลี

Posted on 24/07/2023

 


การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร Double Degree ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 03/07/2023

 


การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำ Double Degree Program ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 30/05/2023

 


การลงนามและส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 24/05/2023

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับผู้แทนจาก L’Institut Agro Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Posted on 24/04/2023

 


ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree (The Graduate Scholarship for International Students Under the Double or Joint Degree Programs)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Posted on 24/04/2023

 


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจาก Kyoto University

Posted on 10/02/2023

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (Memorandum of Agreement to Establish the Joint Degree Program in Agricultural Science) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 02/02/2023

 


ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Posted on 16/12/2022

 


การส่งมอบบันทึกความร่วมมือ Memorandum of Understanding ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Czech University of Life Sciences Prague (CZU)

Posted on 30/11/2022

 


โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on 25/11/2022

 


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลโครงการ Graduate Connect แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on 09/11/2022

 


ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำ Double Degree Program ระหว่าง Faculty of Science and Engineering,
Abo Akademi University ประเทศฟินแลนด์ กับคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted on 08/11/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สนศรี ผู้ประสานงาน โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 07/11/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร และ Professor Dr. Sylvie MANGUIN จาก Université De Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Université De Montpellier
ประเทศฝรั่งเศส

Posted on 03/11/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ Professor Jun Murase และ Assistant Professor Ma Te จากมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 26/10/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ Professor Dr. Ikuo Hirono, พร้อมเจ้าหน้าที่ จาก TUMSAT Tokyo University of Marine Science and Technology

Posted on 20/09/2022

 


การประชุม Joint Degree Program Management Committee (JDPMC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University

Posted on 16/09/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Posted on 13/09/2022

 


ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัยทางด้านป่าไม้ และความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือ Double/Dual/Joint Degree Program ระหว่าง Czech University of Life Sciences Prague
สาธารณรัฐเช็ก กับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted on 13/06/2022

 


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติลงนามในปริญญาบัตร
นิสิต 2 คนแรก ที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree Program)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

Posted on 26/04/2022

 


คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอข้อมูลโครงการ Empowering KU Graduate Connect ในการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่าง จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

Posted on 21/04/2022

 


พิธีลงนามในข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) ระดับปริญญาเอก
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ghent University ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

Posted on 20/04/2022

 


โครงการรวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก. (Empowering KU Graduate Connect) และการเชื่อมโยงหลักสูตรระยะสั้น จากโครงการบริการวิชาการฯ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Posted on 08/04/2022

 


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Dual Master’s Degree Program)
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Tamkang University ประเทศไต้หวัน

Posted on 22/03/2022

 


การประชุม Joint Degree Program Management Committee (JDPMC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University

Posted on 16/03/2022

 


บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Posted on 28/02/2022

 


นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติลงนามในปริญญาบัตร นิสิตคนแรกที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Ph.D. Degree Program) KU – Nagoya

Posted on 29/09/2021

 


ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ Double Degree ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ Academy of Science of the Republic of Uzbekistan

Posted on 31/08/2021

 


การประชุมหารือโครงการปริญญาเอกภายใต้การดูแลร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ University of Montpellier

Posted on 16/07/2021

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรสองปริญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ NARA Institute of Science and Technology

Posted on 14/07/2021

 


การประชุม Joint Degree Program Management Committee (JDPMC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ Yamaguchi University

Posted on 18/03/2021