ปฏิทินการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(อัพเดต ณ วันที่ 2 พ.ย. 2565)
Download
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(อัพเดต ณ วันที่ 25 พ.ค. 2565)
Download
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(อัพเดต ณ วันที่ 3 พ.ค. 2564)
Download
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(อัพเดต ณ วันที่ 7 เม.ย. 2563)
Download
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(อัพเดต ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562)
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
(อัพเดต ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
(อัพเดต ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
(อัพเดต ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(อัพเดต ณ วันที่ 8 พ.ย. 2560)
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
(อัพเดต ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
(อัพเดต ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
(อัพเดต ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสกลนคร
(อัพเดต ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน (update 4 มี.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน (update 4 มี.ค. 2559)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา (update 24 ก.ค. 2558)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสกลนคร (update 24 ก.ค. 2558)
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสกลนคร
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสกลนคร
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2553 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2554 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2551 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สำหรับนิสิตใหม่ ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2551
จากวันที่ 29 พ.ค. 2551 เป็น วันที่ 28 และ 30 พ.ค. 2551 (วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน)
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2550 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2550 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2549
เอกสาร รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2548