การรับเล่มปกแข็งและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

กรณีที่ขอรับด้วยตนเอง กรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทน
 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. สำเนาใบส่งทำเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สีฟ้า)
 3. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 4. ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเล่ม
 1. ใบมอบฉันทะรับเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ปกแข็ง) และซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ (Download ใบมอบฉันทะฯ)
  1.1. ใบเสร็จรับเงิน (จ่ายค่าทำเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ)
  1.2. สำเนาใบส่งทำเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สีฟ้า)
  1.3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (ของนิสิตผู้มีชื่อปรากฏในเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.4 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเล่ม

วัน – เวลา – สถานที่ สำหรับติดต่อขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

สถานที่: งานสารบรรณชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย
วัน – เวลาราชการ: เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
วันเสาร์: เวลา 08.00 – 15.00 น.

เอกสาร รายละเอียด
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2552 เป็นต้นไป