การส่งหลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา

เอกสารประกอบการส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา (แผน ข)
1. ใบคำร้องขอส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา (IS.02)
2. ไฟล์ต้นฉบับการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ไฟล์.pdf และไฟล์ .docx/.doc)
3. ใบขอจบการศึกษา
4. ใบปลอดหนี้จากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS.01 หรือ IS.03)
เอกสาร รายละเอียด
ใบคำร้องขอส่งหลักฐานการขอจบการศึกษา (แผน ข) Download
ใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระบบใบขอจบการศึกษา Link
Application for Graduation System Link
เอกสาร รายละเอียด
1) ปฏิทินการศึกษา Link
2) กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Link
3) กำหนดการอนุมัติปริญญา Link
เอกสาร รายละเอียด
สำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรแผน ข (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 และ 2560
สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559