เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (NEW)

 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 Download
 • เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  – ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กับ 2558 Download
  – แนวทางส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล Download
  – คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ Download
 • ประเด็นคำถาม-ข้อสงสัย Download

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Download
 • แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 Download
 • คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  – คำชี้แจงเพิ่มเติม (ศธ0506(2)/ว.1506ลว. 22 ธันวาคม 2554 Download
  – คำชี้แจงเพิ่มเติม (ศธ0506(4)/ว.866 ลว. 18 กรกฎาคม 2555 Download