คณะผู้บริหาร

ex-dean-srijitr

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์

Ph.D. (Electrical Engineering)
Pennsylvania State University

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
fengsjm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

รศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
Dr.rer.nat.
(Forest Biometry)
University of Freiburg

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
fforwpk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

Ex-kanutnun
ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
ปร.ด.
(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
kanatnan.th@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302

Ex-Teerasak
ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
Ph.D.
(Proteomics & Bioinformatics)
University of Glasgow

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา
teerasak.e@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302

Ex-Wichan
ผศ. ดร.วิชาญ มะวิญธร
ศศ.ด.
(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา
feduwcm@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

Ex-Ekkasit
รศ. ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
Ph.D.
(Sciences de l’Eau)
University of Montpellier II

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน
Ekasit.k@ku.th
0-2942-8445 ต่อ 302