งานมาตรฐานการศึกษา

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการหลักสูตร การตรวจแบบฟอร์ม
วิทยานิพนธ์ ควบคุม ดูแลตรวจสอบแผนการศึกษา การแต่งตั้งผู้แทนบัณฑิต การสอบ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
การขอจบการศึกษา และการจัดโครงการต่างๆ

panarat2
พนารัตน์ ทองหมั้น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา)
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgraprt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 223
jaruwan2
จรุวรรณ์ พฤกษติกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ม.รามคำแหง
fgrajwp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 234
รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์สังคม และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
jintana
จินตนา แก้วเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
ม.ศรีปทุม
fgrajnka@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 221
รูปแบบวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
jariya
จริยา ผลประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ม.เชียงใหม่
jariya.pho@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 237
หลักสูตร / การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และหลักฐานการขอจบการศึกษา IS
Paramaporn2
ปรมาภรณ์ สิงห์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapos@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 236
หลักสูตร
kingkarn
กิ่งการ คงคาเขตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgrakkk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 222
ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ / iThesis
thamonwan2
ธมนวรรณ ลาภจิตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
fgratmw@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 219
หลักสูตร / รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
pengpen2
เพียงเพ็ญ หงษ์ศิลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
fgrapph@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 218
รายงานผลการเรียน / โอนหน่วยกิต / ย้ายสาขา
putich2
ภูธิชย์ คงศาลา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgraptk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 217
สอบวัดคุณสมบัติ / ประมวลความรู้ / สอบภาษาอังกฤษ
siwas
ศิวัสว์ สงวนนวน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrasws@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 220
ตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์สังคม / iThesis