งานบริการการศึกษา

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนดำเนินการด้านประสานงานให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์
นับตั้งแต่การรับสมัคร การออกรหัสประจำตัวนิสิต งานทะเบียนนิสิต งานทะเบียนอาจารย์ การออกรหัสอาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา ทุนการศึกษาของนิสิต การบริการห้องสมุด งานบริการนิสิต งานรับ – ส่งคำร้อง ติดตามคำร้อง
ให้คำปรึกษา กิจกรรมของนิสิตจนสำเร็จการศึกษา

kuanta
จุไรวรรณ ชญาวรากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานบริการการศึกษา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ม.เกษตรศาสตร์
fgracwc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 232
kanokkorn
กนกกร จีรวรางกูร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrakkc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 226
รับสมัครนิสิตต่างชาติ
parichat
ขวัญตา ช้างทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgraktc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 211
ทะเบียนนิสิต
juraiwan
ปริชาติ อ้นประวัติ งอกคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapca@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 310
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ขึ้นทะเบียนอาจารย์พิเศษ
Sirinapa
สิรินภา กิตติพิรุฬห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศ.ม.
ม.เกษตรศาสตร์
fgrasak@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 233
ทะเบียนนิสิต
charida
ชลิดา ล้อมวงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
fgracdl@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 230
คืนสถานภาพนิสิต
nitima
ชินตา เหลาทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
fgractl@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 229
รับสมัครภาคปกติ
nitima
นิธิมา นรศาสตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์พลศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgranmn@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 225
รับสมัครภาคพิเศษ
porntip
พรทิพย์ ฐานะกาญจน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgraptt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 202
โครงการเรียนล่วงหน้า
sureporn
สุรีพร พลอยศรีธรรมชาติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
fgrasrp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 231
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/
songpol
ทรงพล ผดุงพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศศ.บ. (บริหารงานทั่วไป)
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
fgraspp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 108
ติดตามคำร้อง