งานสารสนเทศ

ทำหน้าที่ดำเนินการด้านการจัดทำบัตรนิสิต การจัดเก็บข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูลสถิติทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ทางด้านหลักสูตร อาจารย์ นิสิต การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสารสนเทศทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

poolsub
พูลทรัพย์ โห้เฉื่อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างานสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapsw@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 418
passapong
ภาสพงศ์ จิตตะวนิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrappj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 415
พัฒนาระบบสารสนเทศ
suriyan
สุริยัน งอกคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.รามคำแหง
fgrasyn@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 413
ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย
Pitsanu
พิษณุ สุวรรณภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.นเรศวร
fgrapas@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 412
ประชาสัมพันธ์และจัดทำบัตรนิสิต
kitikun
กิติคุณ จัมปาสุต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
ม.ศรีปทุม
fgrakkj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 406
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบ iThesis