หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

sopa

โสภา อินทรุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.เกษตรศาสตร์
fgraspi@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 201