รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)


สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 17 February 2017 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครเรียน ทาง Internet เท่านั้น
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้องการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง Download
การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY03 พันธุวิศวกรรม 5 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 15 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 15 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 20 Download
XA05 พืชสวน 5 Download 22 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 20 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA28 สัตวศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 23 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 3 Download 6 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN01 บริหารธุรกิจ 40 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สถานที่สอบ สาขา XN01 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 Download 15 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 9 Download 19 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 6 Download 14 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 7 Download 20 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download 15 Download
XL02 ปรัชญาและศาสนา 15 Download 30 Download
XL04 ภาษาไทย 5 Download
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 15 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 5 Download 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 20 Download
XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ 10 Download
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 15 Download
XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 22 Download
XD07 ชีววิทยา 15 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 25 Download
XD10 ฟิสิกส์ 13 Download 15 Download
XD12 สถิติ 5-10 Download 15 Download
XD13 สัตววิทยา 10 Download 15 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 15 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 15 Download
XD19 เคมี
– สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– สายวิชาเคมีอนินทรีย์ 10 Download 15 Download
– สายวิชาเคมีอินทรีย์ 10 Download 20 Download
– สายวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 10 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 8 Download 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 Download 45 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 20 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3 Download 15 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 25 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 16 Download 49 Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 Download
XE18 วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 10 Download 7 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 10 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 10 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 5 Download 10 Download
XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา 12 Download
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XF13 พลศึกษา 5 Download 10 Download
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 10 Download
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 5 Download 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7 Download
XF36 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG01 เศรษฐศาสตร์ 25 Download
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 20 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 30 Download
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI02 พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 2 Download
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 6 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 13 Download 25 Download
XI17 ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 6 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 25 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 Download 50 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 15 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 32 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 30 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 20 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download 10 Download
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10 Download
XK09 Food Science (International Program) 5 Download 5 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 15 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฎวิทยา จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป 10 Download
XA05 พืชสวน 5 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XA06 โรคพืช 5 Download 9 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 10 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 12 Download 15 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 5 Download 10 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
XA23 พืชไร่ 3 Download 20 Download
XA26 อารักขาพืช 19 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 20 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 17 Download
XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ 10 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 5 Download 10 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 20 Download
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครต่อไป
XQ06 วิทยาการพืช 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 10 Download
XD19 เคมี
สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 Download
สายวิชาเคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 10 Download 30 Download
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 15 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 20 Download

ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th