รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ระบบจะปิดการสมัคร ในเวลา 16.30 น. 
– ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
– ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2564
– ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
– ภาคปลาย วันที่ 29 ตุลาคม 2564

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
    – ภาคต้น รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
    – ภาคต้น รอบที่ 2 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
    – ภาคต้น รอบที่ 3 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
    – ภาคปลาย ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   – ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
   – ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
   – ภาคปลาย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   – ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
   – ภาคปลาย วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ(ภาคปกติ)(บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment)
– ธนาคารทหารไทย Download
– ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 10 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA02 คหกรรมศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป 21 Download
– อาหารและโภชนาการ 6
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10
– ศิลปสัมพันธ์ 5
XA03 ปฐพีวิทยา จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA05 พืชสวน 3 Download 22 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA07 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA23 พืชไร่ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA28 สัตวศาสตร์ 10 Download 23 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม 20 Download
XA38 วิทยาศาสตร์เกษตร 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 6 Download 8 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN01 บริหารธุรกิจ 10 Download
– การจัดการ
– การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 10
– การตลาด
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 10 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 5 Download 7 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 Download 13 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XL02 ปรัชญาและศาสนา 15 Download 15 Download
XL04 ภาษาไทย 5 Download 10 Download
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 10 Download
XL10 ดนตรี 10 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 10 Download 15 Download
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 10 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download 15 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุงเป็นกลุ่มสาขาควบรวมกับหลักสูตร ป.เอก XC06 วนศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 20 Download
        – นิเวศวิทยาป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ
        – อนุกรมวิธานพรรณไม้ป่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
        – ชีววิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ
        – การจัดการแมลงและจุลินทรีย์ป่าไม้
        – สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 15 Download
XD07 ชีววิทยา 8 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 15 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 15 Download
XD10 ฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
XD12 สถิติ 15 Download 12 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 8 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 10 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 10 Download 10 Download
– เคมีอินทรีย์ 10 Download 10 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 3 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 3 Download 4 Download
XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 15 Download 50 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 4 Download 30 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 5 Download 15 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 30 Download
        – สื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 30 Download 45 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 2 10
        – วิศวกรรมปฐพี 10 10
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 10 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 3 5
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 Download 35 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 4 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF01 การบริหารการศึกษา 5 Download
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 5 Download 11 Download
XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา 6 Download
XF011 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF13 พลศึกษา 5 Download 15 Download
XF17 หลักสูตรและการสอน 5 Download
XF22 นันทนาการ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XF23 ปฐมวัยศึกษา 5 Download 10 Download
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
(วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน)
5 Download 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา 7 Download 20 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 5 Download
XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 3 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG01 เศรษฐศาสตร์ 20 Download
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10 Download
XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูลสำหรับการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม)
20 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 Download 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 20 Download
– การปกครอง 5
– รัฐประศาสนศาสตร์ 10
– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 25 Download
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 7 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 20 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 4 Download 11 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 12 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 25 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 20 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 10 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 3 Download 10 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 9 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 6 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 16 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 10 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA39 การจัดการเกษตรและชุมชน 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 6 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 4 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 10 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 11 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 3
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 2
        – วิศวกรรมขนส่ง 3
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 3
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
        – กลศาสตร์ประยุกต์
        – พลังงาน-ความร้อนและของไหล
        – ระบบพลศาสตร์และการควบคุม
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 5 Download 10 Download
XQ06 วิทยาการพืช 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 15 Download
XQ07 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-เคมีวิเคราะห์ 5 Download
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
XX04 พลศึกษา 10 Download
XX05 นวัตกรรมการศึกษา 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 20 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 10 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 27 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th