รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ภาคต้น 
– รอบที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2563
– รอบที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 19 มีนาคม 2564
– รอบที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2564
ภาคปลาย
– วันที่ 12 มิถุนายน – 29 ตุลาคม 2564
วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
    – ภาคต้น รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
    – ภาคต้น รอบที่ 2 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564
    – ภาคต้น รอบที่ 3 ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
    – ภาคปลาย ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   – ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
   – ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
   – ภาคปลาย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   – ภาคต้น รอบที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
   – ภาคต้น รอบที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
   – ภาคปลาย วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ(ภาคปกติ)(บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment)
– ธนาคารทหารไทย Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 10 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 5 Download
– อาหารและโภชนาการ
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ศิลปสัมพันธ์
XA03 ปฐพีวิทยา 9 Download 23 Download
XA05 พืชสวน 3 Download 15 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 15 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 6 Download 15 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
XA38 วิทยาศาสตร์เกษตร 5 Download
XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 2 Download 2 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 5 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 5 Download 7 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 Download 19 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download 15 Download
XL02 ปรัชญาและศาสนา
XL11 ภาษาตะวันออก 10 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download 15 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 10 Download
XD07 ชีววิทยา 5 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 15 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 15 Download
XD10 ฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
XD12 สถิติ 15 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 5 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download 10 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 5 Download 5 Download
– เคมีอินทรีย์ 5 Download 10 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 7 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 3 Download 10 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 4 Download 3 Download
XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 3 Download
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 5 Download 10 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 5 Download 30 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 5 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 30 Download
        – สื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 28 Download 35 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
        – วิศวกรรมปฐพี 10 10
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 10 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 3 5
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 Download 35 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 2 Download 5 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF13 พลศึกษา 5 Download 10 Download
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 Download 15 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 10 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 3 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 3 Download 15 Download
XR04 ภูมิสถาปัตยกรรม 5 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด ใบสมัคร
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 5 Download 10 Download
XI18 วิทยาศาสตร์การสัตว์แพทย์คลินิก 10 Download Download
XI19 เภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 12 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 Download 25 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 4 Download 4 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 10 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 10 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 10 Download
XK12 พัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม 12 Download
XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 3 Download 10 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 9 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 10 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 4 Download 5 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 3 Download 5 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 3 Download 5 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 13 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 10 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA39 การจัดการเกษตรและชุมชน 10 Download
XA41 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 3 Download
XS05 การจัดการการกีฬา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่)
10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 3 Download 5 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 11 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 4
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 3
        – วิศวกรรมขนส่ง 2
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 2
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 10 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 7 Download
        – กลศาสตร์ประยุกต์
        – พลังงาน-ความร้อนและของไหล
        – ระบบพลศาสตร์และการควบคุม
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 5 Download 10 Download
XQ06 วิทยาการพืช 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 4 Download 15 Download
XQ07 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-เคมีวิเคราะห์ 5 Download
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
XX04 พลศึกษา
XX05 นวัตกรรมการศึกษา
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 20 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 5 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th