รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต Link
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

บางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 10 Download 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 3 Download 5 Download
XA63 คหกรรมศาสตร์ 30 Download
XA64 เกษตรเขตร้อน 15 Download 15 Download
XA68 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) 80 Download
XN61 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 30 Download
XN62 บริหารธุรกิจ 9 Download
XN63 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.) 50 Download
XN67 การเงินประยุกต์ 45 Download
XN69 ข้อมูลและการวิเคราะห์ 35 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE54 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
XE57 วิศวกรรมเครื่องกล 30 Download
XE58 วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 Download
XE59 ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 Download
XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 40 Download
XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย
XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 40 Download
XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 30 Download
XE70 การจัดการวิศวกรรม 55 Download
XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 30 Download
XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 30 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 15 Download 10 Download
XF52 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน 10 Download 20 Download
XF53 คหกรรมศาสตร์ศึกษา 20 Download
XF54 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 13 Download
XF56 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 20 Download
XF58 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download
XF60 การบริหารการศึกษา 10 Download 60 Download
XF62 พลศึกษา 20 Download
XF68 หลักสูตรและการสอน 15 Download 20 Download
XF71 การสอนคณิตศาสตร์ 25 Download
XF74 ปฐมวัยศึกษา 30 Download
XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 25 Download
XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา 25 Download
XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์) หมู่ 512 90 Download
XG66 ธุรกิจการเกษตร 60 Download
XG67 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
XG68 เศรษฐศาสตร์
XG69 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 60 Download
XG70 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL60 ภาษาไทย 10 Download 20 Download
XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 15 Download
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 25 Download
XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 15 Download
XL67 ภาษาตะวันออก 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 50 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR61 นวัตกรรมอาคาร 30 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH61 รัฐศาสตร์ 120 Download
XH62 จิตวิทยาชุมชน 30 Download
XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 25 Download
XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK63 เทคโนโลยีของน้ำตาล 45 Download
XK67 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ 30 Download
XK68 พัฒาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 10 Download
XK69 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 20 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ60 นิติวิทยาศาสตร์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา 10 Download
XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 25 Download
XX62 พลศึกษา 20 Download 30 Download
XX63 นวัตกรรมการศึกษา 20 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 18 Download 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 15 Download
XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC60 บริหารธุรกิจ 30 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 15 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV60 สาธารณสุขศาสตร์ 20 Download
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร
Application Form for Graduate Studies
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก
Exam Application Form for Doctoral Students
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท
Exam Application Form for Master Students
แบบฟอร์มสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตัวอย่างสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการรับสมัคร
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มหนังสือ “การรับนิสิต”
ตัวอย่างบันทึกการรับนิสิต
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
ตัวอย่างจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต

เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ บส.บว.1

* หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของหลักสูตรที่ทางสาขาได้ส่งมายังที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดโดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th