รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2563

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 12 June 2020 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
  • ขั้นตอนในการสมัคร
    1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
    3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

   how-to-apply-th

  • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) Download
สรุปอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 15 Download 12 Download
        – อาหารและโภชนาการ 6
        – สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 6
XA03 ปฐพีวิทยา 5 Download 20 Download
XA05 พืชสวน 3 Download 16 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 10 Download
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 20 Download
XA23 พืชไร่ 5 Download 14 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 6 Download 10 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 6 Download 4 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง  – 10 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 7 Download 12 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 Download 15 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download 15 Download
XL04 ภาษาไทย 5 Download 10 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 10 Download 15 Download
        – ภาษาจีน (รับเฉพาะระดับปริญญาโท)
        – ภาษาญี่ปุ่น
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download 15 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 8 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 5 Download
        – นิเวศวิทยาป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ
        – อนุกรมวิธานพรรณไม้ป่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
        – ชีววิทยาสัตว์ป่าและการจัดการ
        – การจัดการแมลงและจุลินทรีย์ป่าไม้
        – สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD06 จุลชีววิทยา 2 Download 12 Download
XD07 ชีววิทยา 8 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD10 ฟิสิกส์ 10 Download 10 Download
XD12 สถิติ 15 Download 12 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download 10 Download
XD15 มาตรวิทยา 8 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 Download
XD17 ชีวเคมี 5 Download 10 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 15 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 5 Download
– เคมีอนินทรีย์ 10 Download 15 Download
– เคมีอินทรีย์ 10 Download 15 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 5 Download 8 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 4 Download 3 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 15 Download 40 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 30 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 7 Download 10 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 20 Download
        – สื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 23 Download 40 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 5
        – วิศวกรรมปฐพี 5 5
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 10 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 3 10
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 6 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 5 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF01 การบริหารการศึกษา 5 Download
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 5 Download
XF09 คหกรรมศาสตรศึกษา 6 Download
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF13 พลศึกษา 5 Download 10 Download
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 10 Download
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 Download 20 Download
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 5 Download 5 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 3 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 5 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10 Download
XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) 4 Download
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 20 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 10 Download
        – รัฐศาสตร์การปกครอง 5
        – รัฐประศาสนศาสตร์  –
        – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 20 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 25 Download
XH13 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประยุกต์ 20 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 7 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 Download 15 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 Download 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 15 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 14 Download 32 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 30 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 20 Download
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 5 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA06 โรคพืช 5 Download 4 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 15 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 10 Download 10 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 3 Download 5 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 3 Download 10 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 18 Download
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 10 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 15 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 10 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 Download 5 Download
XS05 การจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 10 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 10 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 6 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 2
        – วิศวกรรมโครงสร้าง
        – วิศวกรรมขนส่ง 2
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 2
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 10 Download 5 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
        – กลศาสตร์ประยุกต์
        – พลังงาน-ความร้อนและของไหล
        – ระบบพลศาสตร์และการควบคุม

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
XX05 นวัตกรรมการศึกษา 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 7 Download
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 5 Download 10 Download
XQ06 วิทยาการพืช 7 Download
XD06 จุลชีววิทยา 11 Download
XQ07 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ Download
-เคมีวิเคราะห์ Download
-เคมีอินทรีย์ Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 20 Download 5 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 11 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 10 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 15 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th