สาขาวิชาที่ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)


บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download