สาขาวิชาที่ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)


บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download