กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559

อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้แนบใบสมัครมาพร้อมคำร้องทั่วไปหรือบันทึกข้อความ (กรณีที่เป็นอาจารย์) พร้อมทั้งเอกสารต่างๆตามที่ระบุไว้ในประกาศและใบสมัคร ที่ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2559
เอกสาร รายละเอียด
ใบสมัคร (แนบมาพร้อมกับบันทึกข้อความ)
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องทั่วไป (บว.01)
ใบสมัครทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าฯ
ใบสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ฯ