สอบวัดคุณสมบัติ/การสอบประมวลความรอบรู้

  • ไม่ถือว่าเป็นโมฆะ เนื่องจากนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่านด้วย จึงจะขอจบการศึกษาได้
  • สอบได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือ ประธานสาขาวิชา/โครงการฯ
  • ให้นิสิตแจ้งภาควิชาหรือสาขาวิชา ทำบันทึกข้อความเสนอชื่ออาจารย์ประจำเพิ่มเติมอีก 1 คน
    (หลักเกณฑ์นี้ใช้กับนิสิตปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 และนิสิตปริญญาเอก แบบ 2 ด้วย)
  • ให้นิสิตแจ้งภาควิชาหรือสาขาวิชา ทำบันทึกข้อความเสนอชื่ออาจารย์ประจำเพิ่มเติมอีก 2 คน
    (หลักเกณฑ์นี้ใช้กับนิสิตปริญญาเอก แบบ 1 ด้วย)