ทุนการศึกษา

 • นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาแบบนับหน่วยกิต (GC) มาแล้วอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป โดยใบรายงานผลการศึกษาต้องไม่มีคะแนนติด I หรือ N
 • นิสิตระดับปริญญาเอก ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ช่วยสอนวิชาระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยจะต้องช่วยสอนเฉพาะหลักสูตรภาคปกติ ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน (เฉพาะวิชาบรรยาย)
 • ผู้สมัครขอรับทุน ต้องไม่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่ได้รับทุนอื่นใดขณะรับทุนผู้ช่วยสอน
 • รายวิชาที่นิสิตสมัครขอรับทุน อาจารย์ประจำวิชาต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยประเภทอาจารย์ประจำ และทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือร่วม โดยอาจารย์ 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับทุนภาคการศึกษาละ 1 ทุน
 • นิสิตระดับปริญญาเอกต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีการศึกษา และนิสิตระดับปริญญาโทต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
 • นิสิตแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับทุนผู้ช่วยสอนไม่เกิน 1 ครั้ง
 • อัตราเงินทุน
  – ระดับปริญญาเอก ทุนละ 12,000 บาท
  – ระดับปริญญาโท ทุนละ 8,000 บาท
  โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และช่วยสอนได้เฉพาะหลักสูตรภาคปกติเท่านั้น
 • ต้องส่งผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ระบุชื่อนิสิตเป็นชื่อแรกและผู้รับทุนเป็น Corresponding author เสนอตีพิมพ์และได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
   • นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) หรือ SCOPUS ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
   • นิสิตปริญญาเอกที่รับทุน 3 ปี ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง สำหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
   • นิสิตปริญญาเอกที่รับทุน 5 ปี ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge)

  ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่สามารถใช้ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุน หมายถึง วารสาร
  ที่ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลในปีล่าสุดที่บทความได้รับการตีพิมพ์/ตอบรับตีพิมพ์ โดยไม่รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Book Series และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความจากรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ

 • ระบุในกิตติกรรมประกาศตามข้อความที่ปรากฏในสัญญารับทุน
 • นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ดังนี้
  • นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
  • นิสิตปริญญาเอก
   – นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
   – นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • ภาคต้น ประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
 • ภาคปลาย ประมาณเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร กรณีเป็นนิสิต ต้องไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน
 • บัณฑิตวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   • จะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักร่วมกับนิสิตในที่ปรึกษา โดยที่นิสิตในที่ปรึกษายังมีสถานภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินกว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และโครงการวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว
   • เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตในที่ปรึกษา ซึ่งมีทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและนิสิตในที่ปรึกษา โดยกรณีที่ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) เป็นนิสิตในที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบบทความ (corresponding author) หรือกลับกัน ทั้งนี้ ต้นสังกัดต้องเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุน ต้องไม่ใช่เงื่อนไขของการจบการศึกษาของนิสิตในที่ปรึกษา และผลงานที่เป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษา ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว
   • วารสารที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge)
   • วงเงินสนับสนุน เรื่องละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
   • ผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน จะต้องยื่นหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
     – หนังสือบันทึกข้อความนำส่งเอกสารการสมัครขอรับเงินสนับสนุน
     – ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
     – สำเนาโครงการวิทยานิพนธ์พร้อมระบุส่วนที่นำไปตีพิมพ์
     – หลักฐานการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Web of Knowledge)
     – หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผลงานที่ตีพิมพ์อยู่ในช่วงปีบัญชีที่ขอรับเงินสนับสนุน
    – reprint ผลงานที่ขอรับเงินสนับสนุน และผลงานที่ใช้เป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษาของนิสิตในที่ปรึกษา
 • วงเงินสนับสนุน เรื่องละ 20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 10,000 บาท
 • ทุนดังกล่าวสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณามอบทุนสนับสนุน ทุนละ 10,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนเฉพาะการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เท่านั้น
 • ดำเนินการ ดังนี้
  • นิสิตที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2555-2558 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “บัณฑิตวิทยาลัย” ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-07951-0
  • นิสิตที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “บัณฑิตวิทยาลัย” ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 984-1-41849-5
  • แนบหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงที่ได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารมาพร้อมกับคําร้องทั่วไป (บว.01) ที่ระบุ รายละเอียดและเหตุผลของการคืนทุน โดยที่คําร้องดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
  • ยื่นคำร้องผ่านระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
  • ติดตามผลคำร้องและรับเอกสารคืนได้จากระบบติดตามคำร้อง WRTS
 • ดำเนินการ ดังนี้
  • เขียนคําร้องทั่วไป (บว.01) ระบุชื่อเรื่อง “ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขทุน” และระบุในช่องความประสงค์ด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าได้รับทุนปีไหน ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารชื่ออะไร และวารสารนั้นปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลอะไร (ISI/SCOPUS) โดยคำร้องต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
  • เอกสารแนบคำร้อง ประกอบด้วย final manuscript, acceptance letter และ หลักฐานที่แสดงการปรากฏของวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS
  • ยื่นคำร้องผ่านระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
  • ติดตามผลคำร้องและรับเอกสารคืนได้จากระบบติดตามคำร้อง WRTS
 • ผู้ที่จะขอทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้สมัครเข้าศึกษาและรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
  จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้