การสำเร็จการศึกษา

  • ถ้าจบการศึกษาแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น (หลังจากที่อนุมัติปริญญาแล้ว) กรุณาตรวจสอบคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล ตัวสะกด ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (ใบขอจบการศึกษา)
  • ให้ทำคำร้องทั่วไปขอไม่มี KU9 ในเอกสารขอจบการศึกษา พร้อมระบุเหตุผล และให้ advisor กับหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาลงนาม พร้อมแนบต้นฉบับ KU2 มาด้วย และต้องให้คำร้องอนุมัติจาก บว.ก่อนจึงจะส่ง วพ.02 ได้
  • ใช้ใบแจ้งความ (บัตรหาย) เป็นหลักฐานการขอจบการศึกษาแทนบัตรประจำตัวนิสิต