ทั่วไป

 • สามารถทำได้หลังจากมีสถานภาพเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว โดยจัดทำคำร้องทั่วไป ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชาหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา และเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด และภาควิชาหรือสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อ 3
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ และค่าหน่วยกิต) ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์แรกเข้าและค่าบัตรประจำตัวนิสิต โดยต้องผ่านความเห็นชอบภาควิชา หรือสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อ 2 และ ข้อ 3
 • ไม่ได้ เพราะตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การยกเว้นค่าธรรมเนียมจะยกเว้นให้กับบุคลากรที่ศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เท่านั้น
 • นิสิตต้องมีหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ โดยหนังสือจะต้องออกมาจากต้นสังกัดมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะสามารถขอหนังสือขยายเวลาศึกษาต่อได้
 • นิสิตสามารถขอเป็นหนังสือรับรองอื่นๆ แทนได้ติดต่อสอบถามที่คุณชลิดา โทร 02-942-8445-50 ต่อ 230
ข้าราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือส่งตัวเข้าศึกษาต่อ ประสงค์จะขอหนังสือส่งตัวกลับเข้ารับราชการยังต้นสังกัดเดิมก่อนสำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขอหนังสือส่งตัวกลับเข้ารับราชการยังต้นสังกัดเดิมได้

 • เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติผ่าน
 • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
 • นิสิตสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/
  โดยคำร้องที่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้แก่ การขอหนังสือรับรองนิสิต,หนังสือรับรองฉบับรอสภาอนุมัติปริญญา และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
 • นิสิตสามารถติดตามผลคำร้องผ่านทางระบบติดตามค้นหาคำร้อง WRTS (Work Recording and Tracking System) http://info.grad.ku.ac.th/track/index.php
  • ใบคะแนนที่ต้องยื่นขอที่บัณฑิตวิทยาลัย มีดังนี้
    1. ไม่มีโอนรายวิชา ฉบับสภาอนุมัติปริญญา ถึง (ภาคฤดูร้อน 2546 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2545) คืออนุมัติปริญญาวันที่ 27 มิถุนายน 2546
    2. มีโอนรายวิชา ฉบับสภาอนุมัติปริญญา ถึง (ภาคต้น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2558) คืออนุมัติปริญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
  • ใบคะแนนที่ต้องยื่นขอที่โครงการภาคพิเศษ (เฉพาะบางสาขาวิชา) มีดังนี้
    1. สาขาวิชา (X…8…) ฉบับสภาอนุมัติปริญญา ถึง ปีการศึกษา 2545
   2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โครงการภาคพิเศษทั้งหมด ฉบับสภาอนุมัติปริญญา ถึง ปีการศึกษา 2545
 • ใบคะแนนที่ต้องยื่นขอที่สำนักบริหารการศึกษา มีดังนี้
   นิสิตทุกชั้นปี และนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป