สถานภาพนิสิต

  ใช้สำหรับนิสิตรหัส 58 และน้อยกว่า เท่านั้น (นิสิตตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ไม่สามารถขอต่อระยะเวลาการศึกษาได้)
  1. ทำคำร้องทั่วไป (บว.01) ขอคืนสถานภาพนิสิต
  2. แนบตารางเวลาการดำเนินงาน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ลงนามรับรอง (นำส่งพร้อมคำร้องทั่วไป บว. 01)
  3. ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
  1. ทำคำร้องทั่วไป (บว.01) เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพนิสิตทดลองเรียน
  2. แนบใบรายงานผลการเรียนที่ผ่านทุกรายวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
 1. ตาย
 2. ได้รับอนุมัติปริญญา
 3. แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็นนิสิต
 4. นิสิตทดลองเรียนที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามกำหนดในข้อบังคับข้อ 8.2
 5. การสอบวัดคุณสมบัติหรือการสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่สอง
 6. ไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดตามข้อ 21.1.1 หรือ 21.1.2
 7. ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ การขออนุมัติลาออกจะต้องไม่อยู่ระหว่างที่นิสิต แล้วแต่กรณี
 8. ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน
 9. ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนิสิตภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน
 10. ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด
 11. ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 12. ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก
 13. ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การหมดสถานภาพนิสิต

ทั้งนี้ รวมทั้งกรณีที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยพบภายหลังว่ามีการปลอมแปลงใด ๆ ในหลักฐานประกอบการพิจารณารับเป็นนิสิต

  ใช้สำหรับนิสิตรหัส 58 และน้อยกว่า เท่านั้น (นิสิตตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ไม่สามารถขอต่อระยะเวลาการศึกษาได้)

  • 1. ทำคำร้องทั่วไป (บว.01) ขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ (กำหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา)
  • 2. แนบตารางเวลาการดำเนินงาน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ลงนามรับรอง (นำส่งพร้อมคำร้องทั่วไป บว. 01)
  • 3. ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา