งานบริหารและธุรการ

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการบริการ สนับสนุนการดำเนินงานสารบรรณ การประสานงาน งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา การประชุม งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

jantima2

จันทิมา จิตระพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrajmp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 215
sorawot
สรวุฒิ ชนะศัตรู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
ม.ธรรมศาสตร์
fgraswc@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 206
บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
nutrinee
ณัฐรินีย์ จิตสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrannj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302
เลขานุการสำนักงานคณบดี
nonthicha
นนท์ธิชา อินทรุณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
fgranci@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 110
เล่มและซีดีวิทยานิพนธ์
Anocha
อโนชา แย้มเกษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รป.บ.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
fgraacy@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 115
สารบรรณ
suchart
สุชาติ แจ่มจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ปวช. (การบัญชี)
ร.ร.ดุสิตพณิชยการ
0-2942-8445 ต่อ 111
วิทยานิพนธ์ปกปิด
payonsak
เสกสรรค์ เลิศโกศลวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ปวส. (ไฟฟ้า)
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
fgrassl@ku.ac.th

ดูแลซ่อมบำรุง
payonsak
พยนต์ศักดิ์ พันธ์เอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์
ม.3
กศน.
fgrapsph@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 113
พนักงานขับรถยนต์
ratchapon
รัชพล นิรารัตน์
พนักงานขับรถยนต์
ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
ร.ร.เทคนิคบุรณพนธ์
0-2942-8445 ต่อ 113
พนักงานขับรถยนต์
Srinat
ศรีนาจ ยิ้มแย้ม
พนักงานทั่วไป
ม.3
โรงเรียนสารวิทยา
0-2942-8445 ต่อ 115
ห้องอาหาร