งานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการจัดทำแผนและนโยบาย การจัดทำงบประมาณ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน การจัดการความรู้ และสนับสนุนประสานงานการให้บริการแก่นิสิต
และอาจารย์ รวมถึงการดำเนินการขั้นตอนควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ
กับบัณฑิตวิทยาลัย

rattee
รัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrapnj@ku.ac.th
034-355575-6 ต่อ 3950
raorat
ลออรัตน์ ไพรสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ม.รามคำแหง
fgralop@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 426
sarocha
สโรชา สระกอบแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏพระนคร
fgrascs@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 425
ระบบประกันคุณภาพ