รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ภาคต้น 
รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 มกราคม 2565
รอบที่ 2 วันที่ 29 มกราคม – 22 เมษายน 2565

ภาคปลาย
วันที่ 25 เมษายน – 16 กันยายน 2565
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.

   • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th
   • ขั้นตอนในการสมัคร
     1. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission
     2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
     3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบ

    how-to-apply-th

   • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
    – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 28 มกราคม 2565
    – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 22 เมษายน 2565
    – ภาคปลาย วันที่ 16 กันยายน 2565
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
    (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
    – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
    – ภาคปลาย วันที่ 4 ตุลาคม 2565
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     – ภาคต้น (รอบที่ 1) วันที่ 15 มีนาคม 2565
     – ภาคต้น (รอบที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2565
     – ภาคปลาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

   • ติดต่อ
    หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา
    โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 225-226,229
    E-mail: fgrakss@ku.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ(ภาคปกติ)(บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment)
– ธนาคารทหารไทย Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 7 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 10 Download 10 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 10 Download 14 Download
– อาหารและโภชนาการ
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ศิลปสัมพันธ์
XA03 ปฐพีวิทยา 9 Download 23 Download
XA05 พืชสวน 8 Download 26 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA23 พืชไร่ 10 Download 25 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 10 Download 13 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 8 Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม 30 Download
XA38 วิทยาศาสตร์เกษตร จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 4 Download 6 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN01 บริหารธุรกิจ 30 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 5 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 5 Download 10 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 11 Download 23 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 Download 15 Download
XL02 ปรัชญาและศาสนา 15 Download 15 Download
XL04 ภาษาไทย 5 Download 10 Download
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เป็น นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
15 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 15 Download 15 Download
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download 25 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 15 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 20 Download
XD10 ฟิสิกส์ 10 Download 10 Download
XD12 สถิติ 15 Download 12 Download
XD13 สัตววิทยา 5 Download
XD15 มาตรวิทยา 10 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 Download
XD17 ชีวเคมี 15 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 10 Download 10 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 10 Download 10 Download
– เคมีอินทรีย์ 10 Download 10 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 10 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 1 Download 3 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 8 Download 10 Download
XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 Download 50 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 30 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 7 Download 15 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 20 Download
        – สื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 32 Download 50 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 2 10
        – วิศวกรรมปฐพี 10 10
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 10 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 5 10
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนเป็น
XE… สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5 Download 35 Download
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 5 Download 30 Download
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 4 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 2 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF01 การบริหารการศึกษา 5 Download
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 5 Download 10 Download
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15 Download
XF13 พลศึกษา 10 Download 15 Download
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF23 ปฐมวัยศึกษา 10 Download
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 15 Download 20 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 3 Download 2 Download
XF39 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน 3 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG01 เศรษฐศาสตร์
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10 Download
XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(หลักสูตรนานาชาติ)
4 Download
XG07 การจัดการทรัพยากร 20 Download
XG10 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สาหรับการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 15 Download
XR04 ภูมิสถาปัตยกรรม 5 Download
XR05 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 9 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 20 Download
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 20 Download
XH13 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 20 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด ใบสมัคร
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 9 Download 15 Download
XI18 วิทยาศาสตร์การสัตว์แพทย์คลินิก 6 Download Download
XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 8 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 10 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 Download 25 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 11 Download
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เป็น พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
8 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 28 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 20 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 10 Download
XK12 พัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม 12 Download
XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 10 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5 Download 10 Download
XA06 โรคพืช 4 Download 8 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 5 Download 15 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 12 Download 13 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 3 Download 5 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 3 Download 15 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 10 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 24 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 15 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA39 การจัดการเกษตรและชุมชน 15 Download
XA41 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 5 Download 10 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3 Download 5 Download
XS06 การจัดการการกีฬา 10 Download 10 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 10 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 2 Download 12 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 3
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 3
        – วิศวกรรมขนส่ง 3
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 3
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 10 Download
XE34 วิศวกรรมอาหาร 10 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป
XQ06 วิทยาการพืช 5 Download
XD06 จุลชีววิทยา 4 Download 10 Download
XQ07 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 Download
-เคมีวิเคราะห์
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 10 Download 15 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH01 นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 5 Download 10 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 15 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 10 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th