อัตราค่าธรรมเนียมที่นิสิตต้องชำระเงินก่อนเข้าระบบเพื่อยื่นคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์

ประเภทคำร้อง รายการค่าธรรมเนียม Internet Banking Bill Payment
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท
(กรณี : นิสิตเข้าศึกษาก่อนปี 2547) (15 บาท)
Transcript, letter, and certificate issuance fees (Per document)
(For students enrolled before 2004) (15 Baht)
Download Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท (20 บาท)
Transcript, letter, and certificate issuance fees (Per document) (20 Baht)
Download Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (กรณี: นิสิตเข้าศึกษาก่อนปี 2547)  (20 บาท)
English degree certificate translation fee (Per document)
(For students enrolled before 2004) (20 Baht)
Download Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (30 บาท)
English degree certificate translation fee (Per document) (30 Baht)
Download Download
 บว.01/GS.01 ค่าบัตรประจำตัวนิสิต (200 บาท)
Student’s identification card fee (200 Baht)
Download Download
 บว.01/GS.01 ค่าสมนาคุณในการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศ (600 บาท)
Foreign language examination fee (600 Baht)
Download Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต นิสิตภาคปกติ (3000 บาท)
Student status Student status restoration fee (3000 Baht)
Download Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิสิตภาคปกติ (เข้าใหม่กรณีพิเศษ)
Master’s degreet thesis/independent study fee (Per program)
– หลักสูตรละ/Per program 3000 บาท
– ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต/Student admission application fee 500 บาท
Download Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก นิสิตภาคปกติ (เข้าใหม่กรณีพิเศษ)
Doctoral degree thesis fee
– หลักสูตรละ/Per program 5000 บาท
– ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต/Student admission application fee 500 บาท
Download Download
 วพ.02-1/TH.02-1 ค่าธรรมเนียมคำร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (20 บาท)
Request for Thesis Approval Form Printing fee (20 Baht)
Download Download
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเอก (แนบบันทึกข้อความด้วย) (500 บาท)
Change of major field fee (500 Baht)
ดาวโหลดบันทึกข้อความ
Download Download