สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิต ป.เอก (บว.01/GS.01)

เงื่อนไข
  • การสอบแบบข้อเขียน นิสิตจะต้องสมัครและชำระเงินค่าทดสอบที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ (ค่าสมัครสอบ 600 บาท) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ http://ku-ept.human.ku.ac.th หรือบัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.ku.ac.th)
  • นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 (GA) หมู่เรียนสำหรับนิสิตปริญญาเอก รายงานคะแนนเป็น S โดยผลการสอบจะผ่านเฉพาะข้อเขียนเท่านั้น
  • นิสิตสามารถยื่นคำร้องทั่วไป (บว.01) ขอเทียบผลสอบภาษาอังกฤษโดยใช้ผลคะแนนสอบ KU-EPT (แบบบุคคลทั่วไป) โดยได้คะแนนร้อยละ 55–59 สามารถเทียบผลผ่านเฉพาะข้อเขียนเท่านั้น
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
  • ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียนแล้ว
  • ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาอังกฤษแบบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าสอบ 600 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง