งานคลังและพัสดุ

ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี และการบริหารงบประมาณ
ควบคุมและบริหารเงินทดรองราชการ จัดสรรและควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ งานพัสดุดำเนินการลงทะเบียน
ทรัพย์สิน บำรุงรักษา จัดซื้อ-จัดจ้าง แจกจ่าย และจำหน่าย

jiranan

จีรนันท์ คหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุ)
บธ.ม. (บัญชี)
ม.เกษตรศาสตร์
fgrajnk@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 207
jiraporn
จิราภรณ์ จิตร์แจ้ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม
fgrajrp@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 208
จัดซื้อ-จัดจ้าง
podjana
พจนา คนทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
บธ.บ. (การบัญชี)
ม.รามคำแหง
fgrapak@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 210
ระบบบัญชี
worawit
วรวิทย์ จึงวงศา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สต.บ. (สถิติศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
fgrawwj@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 213
เบิก-จ่ายพัสดุ
Sumitra
สุมิตรา เทาสันเทียะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
fgrastta@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 205
ระบบบัญชี
Sopee
โสภี ดีใจบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
บัญชีบัณฑิต (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
fgraspd@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 209
ระบบบัญชี
santita
สันติตา ไพรสิงห์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
ปวส. (การบัญชี)
ร.ร.พณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์
fgrastt@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 104
รับ-จ่ายเงิน