สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/GS.07)

เงื่อนไข

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556

   • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 วัน สำหรับนิสิตปริญญาโท และ 365 วัน สำหรับนิสิตปริญญาเอก
   • ผ่านการสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (ถ้ามี)
   • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน/หลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
   • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • ได้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ
   • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ พร้อมไฟล์วิทยานิพนธ์(ไฟล์ PDF) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับนิสิตปริญญาโท และ 270 วัน สำหรับนิสิตปริญญาเอก
  • ผ่านการสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (ถ้ามี)
  • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
  • ผ่านการยื่นแบบรายงานผลการเรียน (บว.03-2) แล้ว
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ได้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ หรือสอบผ่านภาษาอังกฤษ
  • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ พร้อมไฟล์วิทยานิพนธ์(ไฟล์ PDF) ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์


เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
บว.07
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง บว.07
บว.07-1 (สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป)
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง บว.07-1
GS.07
GS.07-1 (สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป)
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
ตัวอย่าง ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
เงื่อนไข
 • ผ่านการสอบประมวลความรู้
 • ผ่านการยื่นแบบรายงานผลการเรียน (บว.03-2) แล้ว
 • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
 • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ พร้อมไฟล์การศึกษาค้นคว้าอิสระ(ไฟล์ PDF) พร้อมเอกสารประกอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
บว.07
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง บว.07
GS.07
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ ไทย/Eng
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอเลื่อนสอบฯ พร้อมแนบหนังสือนัดสอบชุดเดิม
 • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายก่อน 7 วัน
 • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง