คำร้องขอตรวจแบบฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04/GS.04) , คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส เท่านั้น) (บว.05/GS.05)

ขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน ระบบ iThesis

เงื่อนไข
 • ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน
 • นิสิตปริญญาโท ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 270 วัน
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องขอตรวจโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04) ที่พิมพ์จากแบบฟอร์มคำร้อง Online (เข้ากรอกข้อมูลที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/ )
 • คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) และหน้าแรกของโครงการวิทยานิพนธ์ที่ปรากฏชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา ตรงกันกับแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์จากแบบฟอร์มคำร้อง Online (ในระบบจะ Print ออกมาพร้อมกัน 2 หน้า) พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ใบ และมีการลงนามถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (เข้ากรอกข้อมูลที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/ )
 • เล่มเนื้อหาโครงการวิทยานิพนธ์ 1 ชุด ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา มีหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามคู่มือวิทยานิพนธ์ ในกรณีนี้ส่งคำร้องออนไลน์ให้แนบเป็นไฟล์เนื้อหา
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
 • ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในคำร้อง บว.05 ต้องตรงกับ หน้าแรกโครงการวิทยานิพนธ์ กรณีพิมพ์จากระบบจะ Print เอกสารทั้ง 2 ใบออกมาตรงกันโดยอัตโนมัติ
 • การพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
  – คำนามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Development, Factors, Satisfaction, Effect
  – คำเชื่อม Article พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น in, on, of, to, at, for, and, between, toword
  – Article ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น the, a, an
  – คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้พิมพ์ตามรูปแบบของศัพท์ที่บัญญัติไว้ เช่น COVID-19, ASEAN, KU, Nile tilapia (Oreochromis niloticus), e-Learning
  – ชื่อจังหวัด อำเภอให้พิมพ์ อ้างอิงตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (22/04/2563) (เข้าไปที่ http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0004/00004097.PDF)
  • เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
   โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)
เอกสาร รายละเอียด
บว.04 Download
GS.04 Download
บว.05 Download
GS.05 Download