คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (บว.05-2/GS.05-2)

เงื่อนไข

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556-2565

 • ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน
 • นิสิตปริญญาโท ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 270 วัน

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

 • ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน
 • นิสิตปริญญาโท ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก ต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อบังคับฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 120 วัน
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (บว.05-2) ที่พิมพ์จากแบบฟอร์มคำร้อง Online และมีการลงนามถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (เข้ากรอกข้อมูลที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/ )
 • ใบรับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์จากระบบ iThesis โดยมีข้อมูลชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ถูกต้องตรงกับคำร้องขออนุมัติ
 • หน้าอีเมล์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา Print อีเมล์ตอบกลับในระบบ iThesis
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
  • ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในคำร้อง บว.05 ต้องตรงกับ หน้าแรกโครงการวิทยานิพนธ์ กรณีพิมพ์จากระบบจะ Print เอกสารทั้ง 2 ใบออกมาตรงกันโดยอัตโนมัติ
  • การพิมพ์ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
   – คำนามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้น ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Development, Factors, Satisfaction, Effect
   – คำเชื่อม Article พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น in, on, of, to, at, for, and, between, toword
   – Article ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น the, a, an
   – คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้พิมพ์ตามรูปแบบของศัพท์ที่บัญญัติไว้ เช่น COVID-19, ASEAN, KU, Nile tilapia (Oreochromis niloticus), e-Learning
   – ชื่อจังหวัด อำเภอให้พิมพ์ อ้างอิงตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (22/04/2563) (เข้าไปที่ http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTEROPM/DRAWER01/GENERAL/DATA0004/00004097.PDF)

เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)

เอกสาร รายละเอียด
ระบบสร้างแบบฟอร์มคำร้อง Link