คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1/GS.05-1)

ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อเรื่อง โครงการวิทยานิพนธ์บางส่วน

เงื่อนไข
 • ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์บางส่วนอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำตัวนิสิต
 • ในกรณีนี้เมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้ว ยังคงถือวันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ชุดเดิม โดยจะนับเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับนิสิต ป.โท และไม่น้อยกว่า 270 วัน สำหรับนิสิต ป.เอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากวันอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับเดิม
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) ที่กรอกชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์เดิม และชื่อเรื่องโครงวิทยานิพนธ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงถูกต้อง และมีการลงนาม ทั้งนิสิต และอาจารย์ถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • สำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
 • ในคำร้องให้นิสิต เขียนหรือพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกชื่อเรื่องในฐานข้อมูล
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำนาม ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำ ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Satisfaction, Marketing เป็นต้น
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำเชื่อม Article ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น in, on, of, and, are, toword, between, a, an, the เป็นต้น
  – ชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามอักขรของตัวอักษรเฉพาะ เช่น COVID-19, ASEAN, KU Life, TOFEL, TMB Bank, MRT, BTS, Oreochromis niloticus, O. mossambicus. E-Sport, e-Learning, e-Commerce, เป็นต้น
  – ชื่อจังหวัดให้เป็นไปตามราชบัณฑิตยสถาน โปรดตรวจสอบจาก https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36&i=0040002104011001%2F63ERK0503006
 • โปรดระบุทั้งชื่อเรื่องเดิม และชื่อเรื่องใหม่ที่เปลี่ยนแปลง หากไม่มีเปลี่ยนแปลงในส่วนใดให้ใส่เครื่องหมาย “ – ”
 • กรณีทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุชื่อเรื่องภาษาไทย และให้ใส่เครื่องหมาย “ – ”
  • เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
   โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)
ขอเปลี่ยนแปลง เรื่อง โครงการวิทยานิพนธ์ และ เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ใหม่

เงื่อนไข
 • ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
 • เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโครงการวิทยานิพนธ์เกินกว่า 50 %
 • การเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
 • ในกรณีนี้เมื่อได้รับอนุมัติเปลี่ยนเรื่องแล้ว จะใช้วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ชุดใหม่ เพื่อนับเงื่อนไข การอนุมัติไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับนิสิต ป.โท และไม่น้อยกว่า 270 วัน สำหรับนิสิต ป.เอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากวันอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
 • นิสิตต้องเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เรื่องใหม่ด้วย
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ ไม่ผ่าน ระบบ iThesis
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) ที่กรอกชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์เดิม และชื่อเรื่องโครงวิทยานิพนธ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงถูกต้อง และลงนาม ทั้งนิสิต และอาจารย์ถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • สำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ชุดเดิม ที่ได้รับการลงนามอนุมัติแล้ว
 • คำร้องขอตรวจโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04) ชุดใหม่ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05) ชุดใหม่ ที่กรอกชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์ถูกต้อง และลงนามทั้งนิสิต และอาจารย์ถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • เล่มเนื้อหาโครงการวิทยานิพนธ์ชุดใหม่

   
   สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ ผ่าน ระบบ iThesis

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงวิทยานิพนธ์ (บว.05-1) ที่กรอกชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์เดิม และชื่อเรื่องโครงวิทยานิพนธ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงถูกต้อง และลงนาม ทั้งนิสิต และอาจารย์ถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • สำเนาแบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-2) ชุดเดิม ที่ได้รับการลงนามอนุมัติแล้ว
 • คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-2) ชุดใหม่ ที่กรอกชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์ถูกต้อง และลงนามทั้งนิสิต และอาจารย์ถูกต้องครบถ้วนทุกส่วน
 • ใบรับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่พิมพ์จากระบบ iThesis โดยมีข้อมูลชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา ถูกต้องตรงกับคำร้องขออนุมัติ
 • หน้าอีเมล์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา Print อีเมล์ตอบกลับในระบบ iThesis
คำแนะนำการยื่นคำร้อง
 • ในคำร้องให้นิสิต เขียนหรือพิมพ์ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกชื่อเรื่องในฐานข้อมูล
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำนาม ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำ ตัวพิมพ์เล็กตาม เช่น Satisfaction, Marketing เป็นต้น
  – ชื่อเรื่องที่เป็นคำเชื่อม Article ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก เช่น in, on, of, and, are, toword, between, a, an, the เป็นต้น
  – ชื่อเฉพาะ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามอักขรของตัวอักษรเฉพาะ เช่น COVID-19, ASEAN, KU Life, TOFEL, TMB Bank, MRT, BTS, Oreochromis niloticus, O. mossambicus. E-Sport, e-Learning, e-Commerce, เป็นต้น
  – ชื่อจังหวัดให้เป็นไปตามราชบัณฑิตยสถาน โปรดตรวจสอบจาก https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36&i=0040002104011001%2F63ERK0503006
 • โปรดระบุทั้งชื่อเรื่องเดิม และชื่อเรื่องใหม่ที่เปลี่ยนแปลง หากไม่มีเปลี่ยนแปลงในส่วนใดให้ใส่เครื่องหมาย “ – ”
 • กรณีทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุชื่อเรื่องภาษาไทย และให้ใส่เครื่องหมาย “ – ”
  • เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อัพโหลดไฟล์เอกสารในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
   โดยการลงนามในทุกกรณีให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน้าระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์)
เอกสาร รายละเอียด
บว.05-1
GS.05-1
ตัวอย่าง