ข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด
ข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Download
ข้อมูลสถิติการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
รายละเอียด
ข้อมูลสถิติการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการระบบติดตามคำร้อง
(Work Recording and Tracking System: WRTS)
Download