รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กันยายน 2564 29 กันยายน 2564
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
ปริญญาโท
ปริญญาเอก (Joint Degree Program) 25 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564
3 ปริญญาเอก 16 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 17 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มิถุนายน 2564 29 มิถุนายน 2564
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 30 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
ปริญญาโท
ครั้งที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก 17 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
ปริญญาโท
7 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2563 10 เมษายน 2563
ปริญญาโท
8 ปริญญาเอก 16 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
ปริญญาโท
9 ปริญญาเอก 18 พฤษภาคม 2563 26 พฤษภาคม 2563
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
10 ปริญญาเอก 29 พฤษภาคม 2563 23 มิถุนายน 2563
ปริญญาโท
11 ปริญญาเอก 16 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2563
ปริญญาโท
12 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
ปริญญาโท
13 ปริญญาเอก 17 สิงหาคม 2563 1 กันยายน 2563
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 15 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กุมภาพันธ์ 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 18 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 17 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 17 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 17 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 17 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศรีราชา
บริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บริหารธุรกิจ สปท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 18 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
ปริญญาโท
  • นิสิตสามารถยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/
  • หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
    ได้ที่ ระบบตรวจสอบปริญญา (KU-GDCS) http://info.grad.ku.ac.th/finish