รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาครั้งที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563
ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก 17 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
ปริญญาโท
7 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2563 10 เมษายน 2563
ปริญญาโท
8 ปริญญาเอก 16 เมษายน 2563 28 เมษายน 2563
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 15 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กุมภาพันธ์ 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 18 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 17 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 17 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 17 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 17 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศรีราชา
บริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บริหารธุรกิจ สปท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 18 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
ปริญญาโท
  • นิสิตสามารถยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/
  • หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
    ได้ที่ ระบบตรวจสอบปริญญา (KU-GDCS) http://info.grad.ku.ac.th/finish