สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน

อาจารย์ และ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Link
ศิษย์เก่า และ บุคคลภายนอก Link