Grad Info


จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามระดับการศึกษาและวิทยาเขต

 จำนวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ

 จำนวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามวิทยาเขต

 จำนวนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามการสำเร็จการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ

 จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามระดับการศึกษาและวิทยาเขต

 จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามเพศและจำนวนนิสิตต่างชาติ

 จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามหลักสูตร

 จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา

 


Gradinfo จัดทำโดย งานสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์