โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Download
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals :GSPP)
สำหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
Download
ขั้นตอนการรับสมัครในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา GSPP Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร(บส.บว.2)
– ธนาคารทหารไทย Download
– ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code)
(บันทึกสลิปและส่งมาพร้อมเอกสารการสมัคร)
Download
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพฯเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF) ส่งที่ fgraptt@ku.ac.thหรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)

รายละเอียดรายวิชาเรียนระดับปริญญาโท-เอก

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XA05 พืชสวน Download Download
XA23 พืชไร่ Download Download
XA28 พืชไร่ Download Download
XA37 พืชไร่ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ Download Download Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Download Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XD06 จุลชีววิทยา Download Download
XD12 สถิติ Download Download
XD15 มาตรวิทยา Download Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Download Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า Download Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Download Download
XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XG01 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Download Download
XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XH06 จิตวิทยาชุมชน Download Download
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร Download Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ Download Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) Download Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE01 วิศวกรรมเกษตร Download Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE27 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี Download Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ Download Download
XE30 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Download Download