สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จวางพานพุ่มดอกไม้
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาส งานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

1
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงเสด็จวางพานพุ่มดอกไม้ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาส
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี
จากนั้นทรงเสด็จมายังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป
โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณรอบสระน้ำหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์