พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

001
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน