8_8052-820x410---------5

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี คุณสมสุข นูหารนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์