1

การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา Joint Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Professor Mamoru Yamada, Professor Hirofumi Miyata,
Professor Toshiharui Yakushi และเจ้าหน้าที่จาก Yamaguchi University เพื่อประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรร่วมปริญญา Joint Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์