1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563ให้แก่อาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจันทิพา อาคาร 2 ชั้น 3
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน